Oznámení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

v Základní škole, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p. o.

pro školní rok 2020/2021

Datum zveřejnění: 02.06.2020

Číslo jednací: 01/20200602

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 36, § 37, § 46, §165, odst. 2, písm. e) a v souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl takto:

Pořadové číslo

Registrační číslo

Rozhodnutí

1.

2020046

ODKLAD

2.

2020066

ODKLAD

3.

2020068

ODKLAD

4.

2020070

ODKLAD

5.

2020073

ODKLAD

6.

2020078

ODKLAD

7.

2020079

ODKLAD

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

V Uherském Hradišti  dne 02.06.2020
Mgr. Milan Melichárek, v. r.
ředitel školy