Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,

jmenuji se Marcela Sadilová a nastoupila jsem v září 2016 do ZŠ, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p. o. jako školní psycholožka. Školní psycholog je ve škole členem školního poradenského pracoviště.

Hlavním cílem mé práce je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve třídách a ve škole. Dalším cílem práce psychologa ve škole je včasné podchycení potíží jak u jednotlivých žáků, tak i ve třídách, pomoc zvládat tyto problémy. K prevenci vzniku problémů nebo jejich prohloubení v oblasti učení slouží depistáž specifických poruch učení, spolupráce s pedagogy školy na vytváření vyrovnávacích a podpůrných opatření, pomoc v adaptaci nových žáků na škole. Ke zmírnění nebo odstranění potíží s učením pomohou reedukační programy. Ke včasnému podchycení a pomoc při zvládání problémů v oblasti chování slouží preventivní programy ve třídách, úzká spolupráce s pedagogy školy a rodiči, psychoterapie a poradenství v rámci rodiny. Pedagogové a rodiče mají možnost se zúčastnit besed na zajímavá témata.

Školní psycholožka Vám vytvoří prostor pro popovídání a ventilaci potíží, které Vás trápí. Společně se budeme snažit najít příčiny Vašich trápení a také najít nejlepší způsob jejich řešení.

Ve školním roce 2017/2018 můžete Vy a Vaše děti využít služeb školní psycholožky v těchto oblastech:

  • konzultace, poradenství a psychoterapie (např. problémy osobní a rodinné, školní neúspěšnost, nadaní žáci, kariérní poradenství žáků 9. tříd)
  • psychodiagnostika a speciálně pedagogická diagnostika (intelekt, depistáž specifických poruch učení, poruchy kognitivních funkcí - paměť, pozornost, vnímání atd.)
  • reedukace specifických poruch učení a chování (viz programy)
  • krizová intervence

K práci se třídou (preventivní programy ve třídách, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole) a ke spolupráci s učiteli na třídnických hodinách, k depistáži (při vyhledávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných) a k individuální práci školního psychologa s dítětem je nezbytná spolupráce s rodičem. Rodič - zákonný zástupce podepisuje tzv. Souhlas pro individuální spolupráci se školním psychologem. Rodič dává souhlas na cílenou vstupní a dynamickou (průběžnou) psychodiagnostiku, je seznámen s plánem péče pod vedením školního psychologa (zaměření konzultací, reedukační program), rodič je průběžně informován o výsledcích.

Všechny informace a citlivá data o dítěti, jeho rodině získané při práci se třídou nebo při poradenské práci se školní psycholožkou jsou důvěrná. S veškerými údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nikdo kromě žáků a jejich rodičů k nim nemá přístup. Jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. Služby školního psychologa jsou bezplatné.

Vážení rodiče a milé děti.

Vám rodičům přeji do letošního školního roku 2017/2018 hodně spokojenosti z toho, co nového se Vaše děti naučí. Dětem přeji radost z objevování nových informací a ze zážitků se svými spolužáky a učiteli ve třídě. Sportovcům přeji, aby se jim dařila týmová spolupráce a na své výsledky byli pyšní.

[doplňte nadpis]