Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,

i ve školním roce 2020/2021 můžete využívat bezplatných služeb školní psycholožky.

Jmenuji se Pavla Vlčnovská a pracuji na částečný úvazek jako školní psycholožka na Základní škole, Uherské Hradiště, Sportovní  777,​ p.o. Ráda vám nabídnu své služby v podobě konzultací, poradenství (v oblasti školní, osobní či rodinné problematiky), psychodiagnostiky či jen popovídání si o starostech všedních dnů. 

Jsem tu pro žáky, kteří cítí, že…

-        mají problémy se spolužáky a kamarády;        

-        ve třídě není něco v pořádku;

-        mají problémy s učením;

-        si nerozumí s učitelem;

-        mají problémy doma, s rodiči, sourozenci;

-        mají z něčeho obavy, strach a chtějí si o tom promluvit;

-        si chtějí jen tak popovídat, svěřit se.

Jsem tu pro rodiče, kteří…

-        mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky;

-        vnímají výchovné problémy u svého dítěte a mají pocit, že si s ním moc nerozumí;

-        řeší neprospívání svého dítěte a výukové potíže;

-        mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem;

-        chtějí zlepšit vztah rodič – dítě – škola;

-        si chtějí promluvit o svých rodičovských starostech i radostech. 

Jsem tu pro učitele, kteří…

-        chtějí pomoci se zlepšením třídního klimatu;

-        potřebují radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

-        řeší výchovné a výukové problémy žáků;

-        chtějí pomoci při řešení sociálně patologických jevů u žáků;

-        cítí narušení vztahů ve třídě;

-        si chtějí promluvit a sdílet své problémy či pocity.

Hlavní náplní mé práce je:

  • individuální práce se žáky – prevence studijního selhávání, konzultace, poradenství;
  • práce s třídními kolektivy – diagnostika třídního klimatu, prevence šikany, posilování dobrých vztahů v kolektivu;
  • náslechy ve třídách;
  • depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se SPU a žáků nadaných;
  • metodická podpora učitelům, spolupodílení se na tvorbě IVP;
  • konzultace s rodiči a učiteli;
  • spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkami prevence;
  • spolupráce s dalšími zařízeními při péči o žáka.

Pokud za mnou přijde žák s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání  individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

 Jako školní psycholog jsem členem Školního poradenského pracoviště, jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Jsem také vázána Etickým kodexem práce školních psychologů.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Přeji vám všem úspěšný školní rok a ať se vám podaří s lehkostí zvládnout všechny situace, které život přináší.