Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, sdělujeme Vám aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Xenii Botkovou, mobil 605 203 055.

Děkujeme Vám za zájem o docházku Vašeho dítěte do naší školy.

Na základě Opatření MŠMT, č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18.03.2020, k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2020/2021 Vám sdělujeme:

1. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude obsahovat pouze formální část (tedy dokumentaci). Po ukončení mimořádných opatření v ČR však plánujeme setkání se zapsanými dětmi i rodiči – důvodem je seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostorami školy; a v neposlední řadě také kvůli ověření předpokladů dítěte navštěvovat třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ UH Sportovní. V dubnu to však nebude součástí zápisu.

2. Žádost o přijetí k povinné školní docházce podá zákonný zástupce v termínu od 01.04 do 30.04.2020. Formulář Žádosti je přiložen níže, případně je k dispozici ve škole v pracovní dny od 08:00 do 11:00 hodin.

3. Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání
(tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a)  do datové schránky školy (ZŠ Sportovní má datovou schránku 43wmtp8),

b)  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

c)   poštou (adresa školy je na www školy),

d)  osobní podání v prostorách školy, v pracovní dny od 08:00 do 11:00 hodin.

Vzhledem k současné mimořádné situaci, prosíme, využijte možnosti d) pouze výjimečně.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení Žádosti škola pošle nebo předá potvrzovací dopis o jejím přijetí. Následně bude ve správním řízení o těchto žádostech rozhodnuto a počátkem května zveřejněno na webové stránce školy.

4. Žádost o odklad

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, formulář žádosti je přiložen níže. Způsoby podání žádosti jsou popsány v předešlém bodě - a, b, c, d.

K žádosti dodejte 2 přílohy:  1/doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP), 2/ odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

Jestliže ještě nemáte k dispozici obě doporučující posouzení, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

Pak teprve bude o Žádosti o odklad rozhodnuto a bude Vám písemně zasláno Rozhodnutí.

5. Organizační pokyny

1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, je-li narozené v období 01.09.2013 až 31.08.2014.

2. Zapsány musí být i děti, které měly odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

3. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2020, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení.

4. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2021, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení a odborný lékař.

5. Zákonní zástupci, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy v ZŠ UH Sportovní, ale nepatří do jejího spádového obvodu, mohou také podat  žádost o přijetí.

6. Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ UH Sportovní:
1) Spádovost dítěte.
2) Předpoklady dítěte navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ UH Sportovní.
3) Sourozenec dítěte navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ UH Sportovní.
4) Losování – platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu přijímaných žáků.

7. Podle počtu přihlášených dětí otevřeme pro školní rok 2020/2021 nejvýše tři třídy v rámci 1. ročníku, do nich přijmeme maximálně 75 žáků.