Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy se uskuteční:
ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin a
v pátek 9. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin

v Základní škole, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p. o
. - budova pro 1. stupeň.


Organizační pokyny:

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, je-li narozené v období 01.09.2014 až 31.08.2015.
 2. Zapsány musí být i děti, které měly odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 3. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2021, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení.
 4. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2022, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení a odborný lékař.
 5. Rodič, který přijde s dítětem k zápisu, se prokáže občanským průkazem K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte.
 6. Žádost o přijetí dítěte je lépe vzít s sebou již vyplněnou, avšak je možné ji vyplnit až ve škole v den zápisu (je k dispozici ve škole).
 7. Zákonní zástupci, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy v ZŠ UH Sportovní, ale nepatří do jejího spádového obvodu, mohou podat písemnou žádost o přijetí řediteli školy a zúčastnit se zápisu v ZŠ UH Sportovní.
 8. Do dané školy mohou být přijaty i děti, které absolvovaly zápis v jiné škole.
 9. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, přineste doporučení odborného pracoviště a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Ve škole pak vyplníte tiskopis „Žádost o odklad".
 10. Přímo u zápisu je možnost konzultace školní připravenosti se školní psycholožkou.
 11. Průběh zápisu:
  Zápis se skládá z formální části, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a proběhne rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem (rozhovor je zaměřen na orientační posouzení připravenosti dítěte na zahájení školní docházky).
  Součástí zápisu budou i jednoduché pohybové aktivity dětí v tělocvičně. Důvodem je zjištění předpokladů dětí a zájmu rodičů navštěvovat od 3. ročníku naší školy třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídu).
 12. Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ UH Sportovní:
  1) Spádovost dítěte.
  2) Předpoklady dítěte navštěvovat třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ UH Sportovní.
  3) Sourozenec dítěte navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ UH Sportovní.
  4) Losování — platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu
  přijímaných žáků.
 13. Podle počtu přihlášených dětí otevřeme pro školní rok 2021/2022 nejvýše tři třídy,
  v rámci 1. ročníku, do nich přijmeme maximálně 75 žáků.

Do spádového obvodu ZŠ, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p. o. patří:

A) ulice

28. října

Na  Zápovědi

Stonky

Dukelských hrdinů

Pastýrna

Štefánikova
Hudecká

Pod Svahy

Tůně

K Cihelně

Pod Rochusem

U Moravy

Lechova

Příčná I. — III.

U Stadionu

Mojmírova

Rostislavova

Verbířská

Nad Rybníkem

Slovácká

Vinohradská

Na Rybníku

Sokolovská

Zelené náměstí

nám. Míru

Sportovní

tř. Maršála Malinovského (levá strana směrem do Kunovic)B) části města

Vésky a Míkovice

Přijďte, srdečně zveme a těšíme se na Vás.