icon

1. třída

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

OBECNÉ POKYNY

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, je-li narozené v období od 01.09.2014 do 31.08.2015.
 2. Zapsány musí být i děti, které měly odložený začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 3. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září 2021 do konce prosince 2021, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení.
 4. Dítě, které dosáhne šesti let věku od ledna 2022 do konce června 2022, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení a odborný lékař.
 5. Žádost o přijetí mohou podat i zákonní zástupci dětí, které nepatří do spádového obvodu ZŠ UH Sportovní.
 6. Informace o odkladu jsou upřesněny v další části tohoto textu (Postup při žádosti o odklad).
 7. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení. O výsledcích rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude škola informovat (pomocí přidělených registračních čísel jednotlivým žadatelům) na webových stránkách školy dne 04.05.2021.

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Xenii Botkovou.

E-mail: botkova@zsuhsportovni.cz, mobil: 605 203 055


ZPŮSOB LETOŠNÍHO ZÁPISU do 1. tříd

Velmi si vážíme Vaší důvěry svěřit nám své dítě. Rádi bychom Vás pozvali do školy na osobní schůzku, na které zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se nástupu dítěte do školy. Umožníme Vám konzultaci s učitelem z 1. stupně. K dispozici Vám také bude naše školní psycholožka, se kterou je možné konzultovat školní zralost dítěte.

Tyto osobní konzultace Vám nabízíme v týdnu 19.04. – 23.04.2021. Přesný termín konzultace si můžete vybrat a zaregistrovat se na něj při vyplňování elektronické přihlášky. Pokud by to epidemiologická situace umožnila, přiveďte s sebou i budoucího prvňáčka.


POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. V následujícím „odkazu“ vyplníte elektronickou přihlášku (Žádost o přijetí) a zarezervujete si termín osobní návštěvy ve škole: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsuhsportovni/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41833
 2. Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu doručen informační email, ve kterém bude uvedeno registrační číslo, které bylo přiděleno Vašemu dítěti. Zároveň Vám bude zaslána vyplněná Žádost o přijetí k vytisknutí.
 3. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte do školy. Vezmete s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, a také vytisknutou Žádost o přijetí s podpisy pokud možno obou rodičů. V případě, že nemáte možnost Žádost vytisknout, připravili bychom Vám ji k podpisu v den Vaší osobní návštěvy školy.

Pokud nemůžete nebo nechcete přijít do školy osobně, máte možnost přihlásit své dítě k povinné školní docházce následujícím způsobem:

 1. Vyplníte elektronickou přihlášku (Žádost o přijetí), vytisknete ji a podepíšete (pokud možno podpisy obou rodičů).
 2. Okopírujete rodný list dítěte (nemusí být ověřená kopie).
 3. Oba dokumenty doručíte do školy v termínu od 01.04 do 30.04.2021 jedním z následujících způsobů:
 • Do datové schránky školy: va4e7q
 • E-mailem s uznávaným Vašim elektronickým podpisem na Žádosti o přijetí (nelze poslat jako prostý e-mail); poslat na e-mailovou adresu: botkova@zsuhsportovni.cz
 • Poštou na adresu školy
 • Osobním podáním ve škole v pracovní dny od 08:00 do 11:00 hodin.
 1. Jako potvrzení o správném předání potřebných dokumentů škole bude rodičům doručen informační dopis od ředitele školy.


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ODKLAD

 1. V následujícím „odkazu“ vyplníte elektronickou přihlášku (Žádost o přijetí), ve které uvedete, že žádáte o odklad: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsuhsportovni/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41833
 2. Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu doručen informační e-mail, ve kterém bude uvedeno registrační číslo, které bylo přiděleno Vašemu dítěti. Zároveň Vám bude zaslána Žádost o odklad, kterou si vytiskněte a podepište.
 3. K Vámi podepsané Žádosti o odklad je potřeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.
 4. Všechny požadované dokumenty doručíte do školy v termínu od 01.04 až 30.04.2021 jedním z následujících způsobů:
 • Do datové schránky školy: va4e7q
 • E-mailem s uznávaným Vašim elektronickým podpisem na Žádosti o odklad (nelze poslat jako prostý e-mail); poslat na e-mailovou adresu: botkova@zsuhsportovni.cz
 • Poštou na adresu školy.
 • Osobním podáním ve škole v pracovní dny od 08:00 do 11:00 hodin.

Pokud nebudete mít daná Doporučení k dispozici v uvedeném termínu, dodáte je škole v co nejbližším možném termínu.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ UH Sportovní:

Spádovost dítěte

Sourozenec dítěte navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ UH Sportovní

Losování – platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu přijímaných žáků

Podle počtu přihlášených dětí otevřeme pro školní rok 2021/2022 nejvýše tři třídy v rámci 1. ročníku. Do nich přijmeme celkem maximálně 75 žáků.


Těšíme se na setkání s Vámi v naší škole.