icon

1. třída

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

OBECNÉ POKYNY

  1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, je-li narozené v období od 01.09.2015 do 31.08.2016.
  2. Zapsány musí být i děti, které měly odložený začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
  3. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září 2022 do konce prosince 2022, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení.
  4. Dítě, které dosáhne šesti let věku od ledna 2023 do konce června 2023, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení a odborný lékař.
  5. Žádost o přijetí mohou podat i zákonní zástupci dětí, které nepatří do spádového obvodu ZŠ UH Sportovní.
  6. K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.
  7. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení. O výsledcích rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude škola informovat (pomocí přidělených registračních čísel jednotlivým žadatelům) na webových stránkách školy dne 04.05.2022.


FORMA LETOŠNÍHO ZÁPISU

Podle aktuální situace bude forma zápisu upřesněna nejpozději 31.března 2022

  • V případě, že bude umožněna osobní přítomnost rodičů v prostorách školy, proběhne zápis ve dnech 7. a 8. 4.2022
  • V opačném případě se zápis uskuteční elektronicky v průběhu měsíce dubna. O konkrétním postupu vyplňování žádosti bychom vás podrobně informovali.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ UH Sportovní:

Spádovost dítěte

Sourozenec dítěte navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ UH Sportovní

Losování – platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu přijímaných žáků

Podle počtu přihlášených dětí otevřeme pro školní rok 2021/2022 nejvýše tři třídy v rámci 1. ročníku. Do nich přijmeme celkem maximálně 75 žáků.


S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Xenii Botkovou.

E-mail: botkova@zsuhsportovni.cz, mobil: 605 203 055

Těšíme se na setkání s Vámi v naší škole.