icon

1. třída

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

OBECNÉ POKYNY

 1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce, je-li narozené v období od 01.09.2017 do 31.08.2018.
 2. Zapsány musí být i děti, které měly odložený začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 3. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září 2024 do konce prosince 2024, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení.
 4. Dítě, které dosáhne šesti let věku od ledna 2025 do konce června 2025, může být přijato, pokud to doporučí školské poradenské zařízení a odborný lékař.
 5. Žádost o přijetí mohou podat i zákonní zástupci dětí, které nepatří do spádového obvodu ZŠ UH Sportovní.
 6. K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.
 7. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení. O výsledcích rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání bude škola informovat (pomocí přidělených registračních čísel jednotlivým žadatelům) na webových stránkách školy dne 06.05.2024.


ZPŮSOB LETOŠNÍHO ZÁPISU

Zápis budoucích prvňáčků proběhne v ZŠ Sportovní ve dnech 4. a 5. dubna 2024.
Tento termín platí i pro žáky z Ukrajiny.

Zápisu předchází vyplnění elektronické přihlášky, která bude na www stránkách školy zpřístupněna od 11.03.2024.

Velmi si vážíme Vaší důvěry, že jste si vybrali ZŠ Sportovní. Těšíme se na vás i vaše děti, věnovat se vám budou naši zkušení učitelé 1. stupně. Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se nástupu dítěte do školy.  K dispozici Vám také bude naše školní psycholožka, se kterou je možné konzultovat školní zralost dítěte.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. V následujícím „odkazu“ vyplníte elektronickou přihlášku (Žádost o přijetí), a zarezervujete si termín osobní návštěvy se svým dítětem ve škole: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsuhsportovni/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41833.
 2. Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu doručen informační email, ve kterém bude uvedeno registrační číslo, které bylo přiděleno Vašemu dítěti. Zároveň Vám bude zaslána vyplněná Žádost o přijetí k vytisknutí.
 3. Ve Vámi zvoleném termínu se dostavíte s budoucím školákem do školy. Vezmete s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, a také vytisknutou Žádost o přijetí s podpisem, pokud možno obou rodičů.

V případě, že nemáte možnost Žádost vytisknout, připravili bychom Vám ji k podpisu v den Vaší osobní návštěvy školy

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O ODKLAD

 1. V následujícím „odkazu“ vyplníte elektronickou přihlášku (Žádost o přijetí), ve které uvedete, že žádáte o odklad: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsuhsportovni/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41833.
 2. Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu doručen informační e-mail, ve kterém bude uvedeno registrační číslo, které bylo přiděleno Vašemu dítěti. Zároveň Vám bude zaslána Žádost o odklad, kterou si vytiskněte a podepište.
 3. K Vámi podepsané Žádosti o odklad je potřeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení odborného lékaře.
 4. Všechny požadované dokumenty doručíte do školy v termínu od 01.04 až 30.04.2024 jedním z následujících způsobů:
 • Do datové schránky školy: 43wmtp8
 • E-mailem s uznávaným Vašim elektronickým podpisem na Žádosti o odklad (nelze poslat jako prostý e-mail); poslat na e-mailovou adresu: botkova@zsuhsportovni.cz
 • Poštou na adresu školy.
 • Osobním podáním ve škole v pracovní dny od 08:00 do 15:00 hodin

Pokud nebudete mít daná Doporučení k dispozici v uvedeném termínu, dodáte je škole po vzájemné domluvě v co nejbližším možném termínu.

PRŮBĚH ZÁPISU NA NAŠÍ ŠKOLE

Zápis se skládá z formální části, kdy zákonný zástupce prostřednictvím Žádosti o přijetí požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, přičemž proběhne kontrola občanského průkazu žadatele a rodného listu dítěte.

Pokud přivedete k zápisu budoucího školáka, proběhne rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem (rozhovor je zaměřen na orientační posouzení připravenosti dítěte na zahájení školní docházky).

Pro děti, které mají zájem navštěvovat od 3.ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třídu), jsou součástí zápisu i jednoduché pohybové aktivity v tělocvičně. Je vhodné vzít s sebou sportovní oblečení a obutí.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ UH Sportovní:

Spádovost dítěte

Sourozenec dítěte navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ UH Sportovní

Losování – platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu přijímaných žáků

Podle počtu přihlášených dětí otevřeme pro školní rok 2024/2025 nejvýše tři třídy v rámci 1. ročníku.

Do nich přijmeme celkem maximálně 75 žáků.

S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Mgr. Xenii Botkovou.

E-mail: botkova@zsuhsportovni.cz, mobil: 605 203 055

Těšíme se na setkání s Vámi v naší škole.