Výuka a učební plán

Od 01.01.2001 je Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace, školou s právní subjektivitou. Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna.

Ve školním roce 2020/2021 má škola ke dni 01.09.2020 celkem 657 žáků ve 27 třídách.
V 1. až 5. ročníku 319 žáků ve 15 třídách (průměrná naplněnost třídy je 21,2 žáka), v 6. až 9. ročníku 338 žáků ve 12 třídách (při průměrné naplněnosti třídy 28,2 žáka).

Ve škole působí 41 učitelů včetně ředitele a dvou zástupkyň ředitele. Na prvním stupni je 17 učitelů, na druhém stupni 24 učitelů.

V šesti odděleních školní družiny je zapsáno 168 žáků, pracuje zde šest vychovatelek. Vedoucí vychovatelkou je paní Dagmar Ohnoutková. Provoz školní družiny je v pondělí až pátek od 06:15 hodin do 08:00 hodin a od 11:30 hodin do 16:30 hodin.

Organizačním vedoucím školního klubu je paní zástupkyně ředitele Mgr. Xenie Botková, činnost zabezpečuje paní vychovatelka Miroslava Matoušková.
Školní klub mají možnost navštěvovat žáci 3. až 9. ročníku, kteří čekají na vyučování, trénink nebo zájmový kroužek.  Provoz školního klubu pro tyto žáky je zpravidla v pondělí až pátek od 06:45 hodin do 07:45 hodin a od 12:45 hodin do 15:15 hodin. Do školního klubu  jsou zahrnuti také žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky.

Ve školní jídelně se stravuje celkem asi 605 žáků a zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Waltherová a dále zde pracuje 7 kuchařek.

Výuka probíhá ve 35 učebnách. Ve škole jsou tyto odborné učebny: hudební výchovy, chemie, fyziky, přírodopisu, pracovních činností, informatiky pro 1. i 2. stupeň, literární a hudební výchovu pro 1. stupeň, dvě učebny pro výuku cizích jazyků. Tělesná výchova se vyučuje v tělocvičně a posilovně školy, dále v pronajatých prostorách – bazénu, sportovní hale (velkém a šermířském sále), ledové ploše zimního stadionu, na fotbalovém a atletickém stadionu, na městských sportovištích.

Specializací školy bude i nadále rozšířená výuka tělesné výchovy: ve 3., 4. a 5. ročníku ve třídách označených "A". V 6.,  7., 8. a 9. ročníku ve třídách označených "A" a "B".ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
na školní rok 2020/2021

1. - 9. ročník podle školního vzdělávacího programu s názvem:
Vzdělávání, sport a zdraví - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Učební plán:

1 .- 5. ročník1. třída2. třída3. třída / 3. ST4. třída4. třída ST5. třída5. třída ST
Český jazyk8888797
Anglický jazyk--33333
Matematika5555555
Člověk a jeho svět2223333
Člověk a svět práce1111111
Informační a kom. tech.---11--
Tělesná výchova2222325
Výtvarná výchova1122221
Hudební výchova1111111
Plavání-11----
Celkem20212526262626


6. – 9. ročník6. třída6. ST7. třída7. ST8. třída8. ST9. třída9. ST
Český jazyk55445544
Anglický jazyk33333333
Další cizí jazyk--222222
Matematika44445555
Zeměpis21221122
Dějepis22222222
Přírodopis22112221
Člověk a svět práce1111--11
Výchova k občanství11111111
Výchova ke zdraví1---1-1-
Hudební výchova11111111
Výtvarná výchova22221111
Fyzika11212222
Chemie----2222
Informační a kom. tech.--11----
Volitelný předmět1---1-1-
Tělesná výchova2-2-2-2-
Tělesná výchova a sport-5-5-5-5
Seminář z českého jazyka--1-----
Cvičení z matematiky--1-1---
Celkem2828303032323232


Volitelné předměty

(počet skupin v ročníku)


1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Informatika


1
Vaření


1
Německý jazyk

222
Španělský jazyk

121
Ruský jazyk


112
Francouzský jazyk


1


Svět komunikačních technologií

2Příprava ke studiu
1
Seminář z českého jazyka

1

Cvičení z matematiky

11


Nepovinné předměty

(počet skupin v ročníku)


1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Plavání


32Sportovní hry

11
Náboženství11111*    * spojené se 4.třídou

Seznam kroužků organizovaných školou 2019/2020