icon

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace

Vytvořen na základě těchto právních předpisů, v platném znění,

  • zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon,
  • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2004 Sb., o školním stravování,
  • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby,
  • vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování.


Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a pracovníků školy formou obědu.

Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a jejich právních zástupců

Přihlášení ke stravování

Ke stravování se může přihlásit každý žák školy prostřednictvím zákonného zástupce, formou Smlouvy o školním stravování a zakoupením čipu na dobu neurčitou. Čip platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo mechanickému poškození čipu strávník zakoupí čip nový. Cena čipu je 115,--Kč.

Dietní stravování

Stravování v rámci bezlepkové diety poskytujeme strávníkům na základě zdravotního potvrzení od lékaře.

Finanční limity školního stravování

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, tj. od 01.09. do 31.08., ve kterém dovrší:

7 až 10 let,

11 až 14 let,

15 a více let.

Ceny stravného


Standardní stravováníBezlepkové stravování
7 až 10 let30,- Kč31,- Kč
11 až 14 let32,- Kč33,- Kč
15 a více let34,- Kč35,- Kč

Úhrada stravného

Bezhotovostním stykem z účtu zákonného zástupce strávníka, formou inkasa v termínu 15. den v měsíci zálohově na měsíc následující. Svolení k inkasu je nutné zadat na číslo účtu naší školy 1545312359/0800. Číslo účtu zákonného zástupce strávníka se nahlašuje při uzavírání Smlouvy o školním stravování u vedoucí školní jídelny.

V hotovosti se stravné hradí v kanceláři vedoucí stravování předem, a to do posledního dne v měsíci předcházející měsíci, na který se úhrada provádí.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy na určitou dobu se provádí osobně v kanceláři školní jídelny, u terminálu v prostoru školní jídelny, telefonicky na čísle +420 572 552 527 nebo +420 605 203 057, přes internet, na e-mailové adrese: jidelna@zsuhsportovni.cz – nejpozději do 07:30 hodin téhož dne.

Při nepřítomnosti má strávník právo na stravu, pouze první den nemoci, kdy je možné oběd odebrat v jídlonosiči. Na další dny musí být stravování řádně odhlášeno.

Odhlášení trvalé se provádí osobně zákonným zástupcem v kanceláři školní jídelny.

Odhlášení stravy, poslední dva školní dny před hlavními prázdninami se musí nahlásit dva pracovní dny dopředu.

Způsob vrácení stravného

Při ukončení stravování lze přeplatek stravného vyplatit zákonnému zástupci strávníka převodem na jeho účet v bance nebo hotově v kanceláři školní jídelny.

Úřední hodiny v kanceláři školní jídelny

Pracovní dny:
07:00 – 07:30 hodin
12:30 – 14:30 hodin

V případě nutnosti, lze domluvit individuální schůzku telefonicky.

Při nezaplacení stravného v daném termínu, nemá strávník nárok na stravu, do doby zaplacení.

Alergeny ve školní jídelně

Seznam a výpis alergenů je uveden na nástěnce ve školní jídelně a na internetových stránkách školy. Informace k alergenům k dispozici a k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s vedoucí kuchařkou na jeden měsíc dopředu k 20. dni v měsíci na měsíc následující.  Při sestavování jídelníčku je kladen důraz na doporučenou pestrost pokrmů a nutriční doporučení ministerstva ke spotřebnímu koši. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na internetových stránkách školy.

Provoz školní jídelny

Školní jídelna poskytuje stravování žákům a zaměstnancům školy ve dnech, kdy probíhá školní výuka.

Výdej stravy pro žáky a zaměstnance probíhá dle rozvrhu od 11:30 hodin do 14:00 hodin.

Školní jídelna poskytuje strávníkům možnost výběru ze dvou jídel od pondělí do čtvrtku (pod č. 1 a č. 2), v pátek možnost výběru dvou různých příloh.

Po úhradě stravného mají strávníci automaticky zadán oběd, který je v jídelním lístku uveden pod č. 1. Oběd č. 2 si mohou strávníci navolit - dva pracovní dny dopředu, pomocí čipu na terminálu, který je umístěn v prostoru školní jídelny, nebo internetovým objednáváním stravy na webových stránkách školy, pomocí přihlašovacích údajů. Přihlašovací údaje obdrží každý strávník při uzavírání Smlouvy o stravování v kanceláři školní jídelny.

Aktuální přihlašovací údaje je možné získat u vedoucí školní jídelny nebo na vyžádání na mailové adrese: jidelna@zsuhsportovni.cz.

Stravu si žáci i zaměstnanci vyzvedávají pomocí čipů. Pokud nemají čip, vyzvednou si náhradní stravenku u vedoucí školní jídelny.

Žák školy má nárok na školní oběd za zvýhodněnou cenu jenom v případě, že je přítomen ve vyučování.

Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci a dovolené. Nárok na oběd za sníženou cenu během stanovené směny mají tehdy, pokud odpracují v rámci směny alespoň tři hodiny, a navíc tuto práci musí odpracovat v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.

Oběd č. 2 se vaří pod podmínkou přihlášení aspoň 21 strávníků. Při nedostatečném počtu přihlášených se oběd č. 2 ruší a strávníci mají automaticky náhradou oběd č. 1.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, a to při dodržení školou stanovených podmínek.

Při vyzvedávání obědů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa, ani zakázána přítomnost ve škole.

Prázdniny a jiná volna

V době školních prázdnin je školní jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku.

Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, jídelna pro žáky nevaří.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů

Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení školní jídelny. Technické a hygienické závady strávník hlásí vedoucí školní jídelny nebo kterékoliv pracovnici školní jídelny. Problémy, připomínky ke stravování a provozu školní jídelny hlásí strávníci nebo jejich zákonní zástupci vedoucí školní jídelny.

Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi.  Rozpis dozorů je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. V jídelně mohou být přítomni jenom strávníci, kteří mají ten den uhrazen oběd, rodiče a jiný doprovod, čeká na strávníka před jídelnou.

Žák vchází do školní jídelny řádně přezut do obuvi, která je určená k nošení i během vyučování, vrchní svršky oblečení, aktovky, tašky, sportovní potřeby, strávník ponechá ve své skříňce v šatně, která je k tomuto účelu určená.

V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem školní jídelny, mohou být strávníci vyloučeni ze školního stravování, a to vedoucí školní jídelny nebo pedagogickým dozorem.

Je zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.

Je zákaz vynášení jakéhokoliv ovoce, pití a ostatních potravin, které jsou součástí aktuálního obědu.


Podmínky zajištění BOZ v prostorách školní jídelny:

V prostorách školní jídelny, kam mají žáci přístup, je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Výskytu rizikového chování zabraňuje pedagogický dozor.

Vnitřní řád školní jídelny mají povinnost dodržovat všichni žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy.


Tento Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce v prostorách školní jídelny a na webových stránkách naší školy. K nahlédnutí taktéž v kanceláři školní jídelny.


V Uherském Hradišti dne 1.12. 2021

Sestavil: Jana Waltherová, vedoucí školní jídelny

Schválil: Mgr. Melichárek Milan, ředitel školy