icon

Stanovy SRPŠ

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti

I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.
 2. Spolek používá název „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti“ (dále jen „SRPŠ“).
 3. Sídlem SRPŠ je Sportovní 777, Uherské Hradiště, 686 01, přidělené IČO 26534011.
 4. Hlavním posláním spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se Základní školou, Sportovní 777, příspěvkovou organizací (dále jen „škola“).

II. Činnost spolku

 1. Prosazuje oprávněné zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců.
 2. Pomáhá škole dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
 3. Předkládá škole náměty, připomínky a stížnosti rodičů a podílí se na jejich vyřízení.
 4. Podílí se na činnosti orgánu samosprávy ve městě a spolupracuje s orgány státní správy ve školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži.

III. Členství

 1. Členem SRPŠ se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami SRPŠ a jeho činností.
 2. Člen SRPŠ má právo aktivně se podílet na každé činnosti SRPŠ, zúčastnit se schůze rady, volit a být volen do orgánů SRPŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti SRPŠ a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 3. Vznik členství v SRPŠ:
 • rodiče a zákonní zástupci dětí aktuálně registrovaných ve škole, kteří zaplatí členský příspěvek, se automaticky stávají členy.
 • ostatní osoby se stávají členy SRPŠ po podání písemné přihlášky výboru rady SRPŠ a zaplacení členského příspěvku.
 1. Členství člena SRPŠ zaniká:
 • ukončením školní docházky žáka do školy pro jeho rodiče nebo zákonného zástupce, ledaže by tento člen požádal o zachování členství;
 • doručením písemné žádosti o skončení členství výboru;
 • vyloučením pro neplacení členského příspěvku ve lhůtě určené výborem. O vyloučení člena rozhoduje po opakované výzvě k zaplacení příspěvku výbor;
 • úmrtím člena;
 • zánikem spolku.
 1. Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze SRPŠ mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.
 2. Člen SRPŠ je povinen dodržovat stanovy SRPŠ, rozhodnutí orgánů SRPŠ a zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek.

IV. Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem je rada SRPŠ (dále jen „rada“), složená ze zástupců členů SRPŠ zvolených v jednotlivých třídách, kdy za každou třídu je zvolen jeden zástupce, tzv. Třídní důvěrník. Rada je volena vždy na jeden rok a to na začátku každého školního roku. Rada řídí činnost SRPŠ, projednává všechny otázky v působnosti SRPŠ a schvaluje změny stanov. Jednání rady se může účastnit každý člen SRPŠ, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve rada na jednání ředitele, popř. další zástupce školy. Rada je svolávána nejméně dvakrát ročně a o každém jednání pořizuje písemný záznam..
 2. K operativnímu řízení činnosti rada volí výbor rady (dále jen „výbor“). Výbor je tříčlenný, je odpovědný ze své činnosti radě a svolává jednání rady. Výbor rozhoduje absolutní většinou, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rada volí ze svých členů do výboru předsedu, místopředsedu a hospodáře.
 • Předseda je statutárním zástupcem SRPŠ a zastupuje SRPŠ v jednání s vedením školy, s orgány veřejné správy a s jinými organizacemi. Má podpisovou pravomoc jménem SRPŠ. Předseda svolává jednání výboru a řídí jeho činnost.
 • Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a může být výborem pověřen některými úkoly, spadajícími do kompetence předsedy.
 • Hospodář je odpovědný za věcně i formálně správně vedené účetnictví.
 1. Rada volí ze svých členů tříčlennou revizní komisi k dohledu nad dodržováním stanov a hospodařením SRPŠ. Revizní komise provádí kromě průběžných kontrol také kontrolu roční uzávěrky a kontrolu čerpání rozpočtu SRPŠ. O výsledcích kontrol podává písemné zprávy radě.
 2. Všechny funkce v SRPŠ jsou čestné, bez nároku na odměnu.

V. Zásady hospodaření

 1. SRPŠ získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené pro příslušný rok. Jinými zdroji příjmů SRPŠ mohou být výnosy z akcí pořádaných SRPŠ, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod.
 2. Výši členského příspěvku stanoví každoročně rada. Příspěvek se vztahuje na člena SRPŠ, nikoliv na počet jeho dětí, kteří navštěvují školu.
 3. Dispoziční právo k účtům SRPŠ má předseda, místopředseda a hospodář.
 4. Evidenci hospodaření vede hospodář SRPŠ v pokladní knize a na požádání jej předkládá členům rady ke kontrole.
 5. Roční zúčtování příjmů a výdajů zpracuje hospodář. S tímto ročním zúčtováním seznámí radu, která toto zúčtování odsouhlasí. V případě, že bude nutné provést vypořádání s finančním úřadem, členové výboru toto vypořádání zajistí.
 6. O využití prostředků rozhoduje výbor a to výhradně k účelům stanoveným statutem a rozpočtem SRPŠ, který navrhuje výbor a schvaluje rada.

VI. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká: zrušením spolku s likvidací, fúzí spolků nebo rozdělením spolku.
 2. O zániku SRPŠ rozhoduje rada a výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je SRPŠ registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPŠ.
 3. Zánik SRPŠ ohlásí předseda výboru řediteli školy.
 4. Zaniká-li SRPŠ likvidací, likvidační zůstatek připadne škole, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
 2. Změny a dodatky těchto stanov schvaluje rada SRPŠ písemným zápisem.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.


V Uh. Hradišti 22.11.2016

Petr H. Taft
předseda