icon

Poskytnutí dotace na „Kurz sebeobrany“ v roce 2022 od Zlínského kraje

V roce 2022 získala ZŠ UH Sportovní neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 23 000 Kč na realizaci projektu „Kurz sebeobrany pro žáky 9. ročníku ZŠ Sportovní“.

Tyto finanční prostředky mohou být využity jako maximálně 68,55 % celkových způsobilých výdajů. Dotace je poskytována na základě Programu MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách, schváleného Radou Zlínského kraje dne 20.12.2021 usnesením č. 1037/R31/21. Projekt je evidován pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace MaS06-22/011.

Podrobné podmínky pro čerpání peněz jsou obsaženy ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0992/2022/ŠK zaevidované dne 08.06.2022.