icon

Šablony I

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Ke kompetencím žáků vzděláváním učitelů“, s registračním číslem „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005832“.

Tento projekt je spolufinancován EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Dotace na projekt může škola čerpat až do výše 1 645 279,00 Kč. Datum zahájení fyzické realizace: 01.07.2017, datum ukončení fyzické realizace: 30.06.2019 - celková doba realizace projektu je tedy 24 měsíců.

V rámci nabídky projektu škola využívá tyto šablony:

  • II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky
  • II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin – Mentoring
  • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
  • II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem