icon

Šablony II

Šablony pro MŠ a ZŠ II

Škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Ke kompetencím žáků vzděláváním učitelů II“, s registračním číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012816“.

Tento projekt je spolufinancován EU. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Dotace na projekt může škola čerpat ve výši 2 337 076 Kč. Datum zahájení fyzické realizace: 01.08.2019, datum ukončení fyzické realizace: 30.07.2021 - celková doba realizace projektu je tedy 24 měsíců.

V rámci nabídky projektu škola využívá tyto šablony:

 • 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ
 • 2.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 • 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ
 • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.V/1 Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • 2.V/5 Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK
 • 2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK